Oracle PL/SQL Tutorial  / Dual

Dual tablosu tek bir satır içerir. Dual tablosu içinde varchar2 tipinde dummy olarak isimlendirilen tek bir kolon vardır. Dual tablosu içinde X değeri tek bir satır içerir.

DESCRIBE dual;

Name     Null?  Type
DUMMY         VARCHAR2(1)
SELECT * FROM dual;
Dual tablosu kullanılarak basit hesaplamalara yapılabilir
select 123 * 456 from dual;
select sysdate from dual;
select to_char(to_date ('07/09/2017','dd/mm/yyyy'),'yyyymm') as tarih from dual;
select to_char (sysdate,'mm') as tarih from dual;

Oracle PL/SQL Tutorial  / Arithmetic Operator

Sql dilinde aritmetik operatörler öncelik sırasına göre kullanılır. Öncelikler çarpma ve bölme daha sonra toplama ve çıkarma yapılır. Eğer operatörler aynı önceliğe sahipse, soldan sağa doğru ilk rakamdan başlanır.

SELECT 10 * 12 / 3 - 1 FROM dual;
 • Parantezli işlemler varsa ilk olarak parantez içinde ki aritmetik operatörler ile ilgili işlem yapılır.
SELECT 10 * (12 / 3 - 1) FROM dual;

Oracle PL/SQL Tutorial  / Comparison Operators

Where ifadesi altında birçok karşılaştırma operatörü kullanılabilir.

Operator Description

= Equal
<> or != Not equal
< Less than
> Greater than
<= Less than or equal
>= Greater than or equal
ANY Compares one value with any value in a list
ALL Compares one value with all values in a list

 

Operatörler için örneklere başlamadan önce örnek bir tablo tasarlayıp. İçerisine data ekleyelim.

create table Employee(
ID         VARCHAR2(4 BYTE)     NOT NULL,
First_Name     VARCHAR2(10 BYTE),
Last_Name     VARCHAR2(10 BYTE),
Start_Date     DATE,
End_Date      DATE,
Salary       Number(8,2),
City        VARCHAR2(10 BYTE),
Description    VARCHAR2(15 BYTE));insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values ('01','Jason',  'Martin', to_date('19960725','YYYYMMDD'), to_date('20060725','YYYYMMDD'), 1234.56, 'Toronto', 'Programmer');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values('02','Alison',  'Mathews', to_date('19760321','YYYYMMDD'), to_date('19860221','YYYYMMDD'), 6661.78, 'Vancouver','Tester');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values('03','James',  'Smith',  to_date('19781212','YYYYMMDD'), to_date('19900315','YYYYMMDD'), 6544.78, 'Vancouver','Tester');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values('04','Celia',  'Rice',  to_date('19821024','YYYYMMDD'), to_date('19990421','YYYYMMDD'), 2344.78, 'Vancouver','Manager');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values('05','Robert',  'Black',  to_date('19840115','YYYYMMDD'), to_date('19980808','YYYYMMDD'), 2334.78, 'Vancouver','Tester');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values('06','Linda',  'Green',  to_date('19870730','YYYYMMDD'), to_date('19960104','YYYYMMDD'), 4322.78,'New York', 'Tester');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values('07','David',  'Larry',  to_date('19901231','YYYYMMDD'), to_date('19980212','YYYYMMDD'), 7897.78,'New York', 'Manager');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary, City, Description)
values('08','James',  'Cat',   to_date('19960917','YYYYMMDD'), to_date('20020415','YYYYMMDD'), 1232.78,'Vancouver', 'Tester');

select * from Employee;


ID  FIRST_NAME LAST_NAME START_DAT END_DATE   SALARY CITY    DESCRIPTION
---- ---------- ---------- --------- --------- ---------- ---------- ---------------
01  Jason   Martin   25-JUL-96 25-JUL-06  1234.56 Toronto  Programmer
02  Alison   Mathews  21-MAR-76 21-FEB-86  6661.78 Vancouver Tester
03  James   Smith   12-DEC-78 15-MAR-90  6544.78 Vancouver Tester
04  Celia   Rice    24-OCT-82 21-APR-99  2344.78 Vancouver Manager
05  Robert   Black   15-JAN-84 08-AUG-98  2334.78 Vancouver Tester
06  Linda   Green   30-JUL-87 04-JAN-96  4322.78 New York  Tester
07  David   Larry   31-DEC-90 12-FEB-98  7897.78 New York  Manager
08  James   Cat    17-SEP-96 15-APR-02  1232.78 Vancouver Tester
 • Where ifadesi altında not equal (<>) operatörünün kullanımı
SELECT * FROM employee WHERE id <> 2;

ID  FIRST_NAME LAST_NAME START_DAT END_DATE   SALARY CITY    DESCRIPTION
---- ---------- ---------- --------- --------- ---------- ---------- ---------------
01  Jason   Martin   25-JUL-96 25-JUL-06  1234.56 Toronto  Programmer
03  James   Smith   12-DEC-78 15-MAR-90  6544.78 Vancouver Tester
04  Celia   Rice    24-OCT-82 21-APR-99  2344.78 Vancouver Manager
05  Robert   Black   15-JAN-84 08-AUG-98  2334.78 Vancouver Tester
06  Linda   Green   30-JUL-87 04-JAN-96  4322.78 New York  Tester
07  David   Larry   31-DEC-90 12-FEB-98  7897.78 New York  Manager
08  James   Cat    17-SEP-96 15-APR-02  1232.78 Vancouver Tester
 • Where ifadesi altında büyüktür (>)operatörünün kullanımı
SELECT id, first_name FROM employee WHERE id > 3;

ID  FIRST_NAME
---- ----------
04  Celia
05  Robert
06  Linda
07  David
08  James
 • Where ifadesi altında küçük ve eşit (<=)operatörünün kullanımı
select id, first_name from employee where id <= 3;
ID  FIRST_NAME
---- ----------
01  Jason
02  Alison
03  James

Oracle PL/SQL Tutorial  / Logical Operators

Where ifadesi altında 3 adet mantıksal operatör kullnılabilir. Mantıksal operatörler satırları koşul verilerek sınırlamayı sağlar.

Mantıksal Operatörler:

·         Returns true when both x and y are true
·         Returns true when both x or y are true
 ·  NOT x Returns true if x is false, and returns false if x is true

 

 • And mantıksal operatörü ile satırları getirmek.
SELECT * FROM employee WHERE start_date > '01-JAN-1970' AND id > 3;

ID  FIRST_NAME      LAST_NAME      START_DAT END_DATE   SALARY CITY    DESCRIPTION
---- -------------------- -------------------- --------- --------- ---------- ---------- ---------------
04  Celia        Rice         24-OCT-82 21-APR-99  2344.78 Vancouver Manager
05  Robert        Black        15-JAN-84 08-AUG-98  2334.78 Vancouver Tester
06  Linda        Green        30-JUL-87 04-JAN-96  4322.78 New York  Tester
07  David        Larry        31-DEC-90 12-FEB-98  7897.78 New York  Manager
08  James        Cat         17-SEP-96 15-APR-02  1232.78 Vancouver Tester
 • Or mantıksal operatörü ile satırları getirmek.
SELECT * FROM employee WHERE start_date > '01-JAN-1970' OR id > 3;

ID  FIRST_NAME      LAST_NAME      START_DAT END_DATE   SALARY CITY    DESCRIPTION
---- -------------------- -------------------- --------- --------- ---------- ---------- ---------------
01  Jason        Martin        25-JUL-96 25-JUL-06  1234.56 Toronto  Programmer
02  Alison        Mathews       21-MAR-76 21-FEB-86  6661.78 Vancouver Tester
03  James        Smith        12-DEC-78 15-MAR-90  6544.78 Vancouver Tester
04  Celia        Rice         24-OCT-82 21-APR-99  2344.78 Vancouver Manager
05  Robert        Black        15-JAN-84 08-AUG-98  2334.78 Vancouver Tester
06  Linda        Green        30-JUL-87 04-JAN-96  4322.78 New York  Tester
07  David        Larry        31-DEC-90 12-FEB-98  7897.78 New York  Manager
08  James        Cat         17-SEP-96 15-APR-02  1232.78 Vancouver Tester
 • Not mantıksal operatörü ile satırları getirmek.
SELECT * FROM employee WHERE not(start_date > '01-JAN-1970');
SELECT * FROM employee WHERE id not in (3,4,5);
ID FIRST_NAME LAST_NAME START_DATE END_DATE SALARY CITY DESCRIPTION
01 Jason Martin 07.25.1996 00:00:00 07.25.2006 00:00:00 1.235 Toronto Programmer
02 Alison Mathews 03.21.1976 00:00:00 02.21.1986 00:00:00 6.662 Vancouver Tester
06 Linda Green 07.30.1987 00:00:00 01.04.1996 00:00:00 4.323 New York Tester
07 David Larry 12.31.1990 00:00:00 02.12.1998 00:00:00 7.898 New York Manager
08 James Cat 09.17.1996 00:00:00 04.15.2002 00:00:00 1.233 Vancouver Tester

Oracle PL/SQL Tutorial  / Null Values

 

 • Veritabanında ki boş değerler bilinmeyen değerler olarak bilinir.
 • Boş değerler bir karakter içermezle.
 • Boş bir değer sütunun değerinin bilinmediği anlamına gelir.

Boş değerleri gösterebilmek için örnek bir tablo üretelim. Tabloya data ekleyelim.

 

drop table Employee;
create table Employee(
ID         VARCHAR2(4 BYTE)     NOT NULL,
First_Name     VARCHAR2(10 BYTE),
Last_Name     VARCHAR2(10 BYTE),
Start_Date     DATE,
End_Date      DATE,
Salary       Number(8,2),
City        VARCHAR2(10 BYTE),
Description    VARCHAR2(15 BYTE));


insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary,City,Description)
values ('01','Jason',  'Martin', to_date('19960725','YYYYMMDD'), to_date('20060725','YYYYMMDD'), 1234.56, 'Toronto', 'Programmer');
insert into Employee(ID, First_Name, Last_Name, Start_Date,End_Date,Salary,City,Description)
values('02','Alison',  'NULL', to_date('19760321','YYYYMMDD'), to_date('19860221','YYYYMMDD'), 6661.78, 'Vancouver','Tester');
select * from employee;
 • Boş değerler ile boş karakterleri NVL fonksiyonu ile ayırt edebiliriz.

NULL() fonksiyonu değerleri farklı bir değere döndürebilir. NVL() fonksiyonu iki parametre ile çalışır. 1. Parametreye kolon adı girilir. 2. Parametre boş alana yazdırılıcak olan değer girilir.

SELECT id, first_name, last_name, 
NVL(first_name, 'Unknown First Name') last_name_2, End_Date,  nvl(TO_DATE(end_date,'DD/MM/YYYY'),TO_DATE('01/01/1900','DD/MM/YYYY')) End_Date_2 FROM employee;

01  Jason  Martin  Jason  25.07.2006  25.07.0006
02  Alison  NULL  Alison          01.01.1900

 

Trigger’lar dml (data manupulation language) olarak tanımladığımız. insert, update ve delete ifadelerinden sonra çalıştırılır. Triggerlar tablolar üzerinde oluşturulur.  Sql veya PL / SQL ifadelerinden oluşurlar.

Trigger oluşturan sql ifadeleri

CREATE [OR REPLACE ] TRIGGER trigger_name
{BEFORE | AFTER | INSTEAD OF }
{INSERT [OR] | UPDATE [OR] | DELETE}
[OF col_name]
ON table_name
[REFERENCING OLD AS o NEW AS n]
[FOR EACH ROW]
WHEN (condition)
DECLARE
  Declaration-statements
BEGIN
  Executable-statements
EXCEPTION
  Exception-handling-statements
END;


CREATE [OR REPLACE ] TRIGGER: /*Trigger verilen isimde oluşturlur veya değiştirilir.*/
BEFORE | AFTER | INSTEAD OF: /*Trigger’in ne zaman tetikleneceğini belirlenir.*/
BEFORE: /*Trigger içinde ki işlem tablo üzerinde ki işlemden önce gerçekleşir.*/
AFTER: /*Trigger içinde ki işlem tablo üzerinde ki işlemden sonra gerçekleşir.*/
INSTEAD OF: /*SQL ifadesi yerine Trigger'ın içerisindeki ifadeler çalıştırılır.*/
/*View üzerinde ki işlemlerde, view’ a ulaşmak yerine içerisinde ki tablo oluşturulur.*/ 
INSERT [OR] | UPDATE [OR] | DELETE: /*Seçilen DML işlemine göre trigger planlanır.*/
OF: /*Hangi sütunlar için trigger yapılacağı belirlenir.*/
ON: /*Hangi tablo için trigger yapılacağı belirlenir.*/
REFERENCING OLD AS o NEW AS n: /*n DML sorgularındaki eski ve yeni değerleri verir.*/

Triggerlar procedurlerden farklı şekilde çalışırlar. Trigger oracle tarafından çalıştırılırken, procedure kullanıcı, application veya başka triggerlar tarafından çalıştırılır.

Trigger ile DML ifadeleri kısıtlanabilir. Tek bir trigger ile tabloya kullanıcıları girişi ve yetkisi engellenebilir.

Trigger ile;

 • Sütunlar için otomatik değer üretilir.
 • Loglama yapılabilir, güvenlik katmanı oluşturulabilir.
 • Tablo erişimi ile bilgi toplanır. Tablo eşitleme yapılabilir.
 • Uygun olmayan transactionlar engellenir.

Trigger’ların Kısımları:

 

Bir trigger’ın basitçe 3 tane kısmı vardır.

1-Trigger’ın hangi tablo üzerinde ne zaman çalışacağını gösteren kısım.

2-Trigger kısıtı – Ne zaman tetikleneceğini gösteren kısım.

3-Trigger aksiyonu – Bütün koşullar oluştuğunda trigger’ın hangi işlemleri yapacağını gösteren bölüm.

 

Trigger Örneği Çalışması

Trigger örneğine başlamadan önce ilk olarak üzerine trigger işlemi yaptırabileceğimiz içinde data bulunan bir tablo oluşturalım.

CREATE TABLE URUNLER 
(
URUN_NO INTEGER PRIMARY KEY,
URUN_ADI VARCHAR2 (20),
URUN_ADEDI FLOAT,
URUN_TURU VARCHAR2 (20),
URUN_GRS_TRH DATE
);
INSERT INTO URUNLER (URUN_NO, URUN_ADI, URUN_ADEDI, URUN_TURU, URUN_GRS_TRH) VALUES ('100','SU','200', 'SIVI', TO_DATE('24/08/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO URUNLER (URUN_NO, URUN_ADI, URUN_ADEDI, URUN_TURU, URUN_GRS_TRH) VALUES ('101','ÇİKOLATA','500', 'TATLI', TO_DATE('24/08/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO URUNLER (URUN_NO, URUN_ADI, URUN_ADEDI, URUN_TURU, URUN_GRS_TRH) VALUES ('102','EKMEK','100', 'UNLU MAMULLER', TO_DATE('24/08/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO URUNLER (URUN_NO, URUN_ADI, URUN_ADEDI, URUN_TURU, URUN_GRS_TRH) VALUES ('103','SALAM','120', 'ET', TO_DATE('24/08/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO URUNLER (URUN_NO, URUN_ADI, URUN_ADEDI, URUN_TURU, URUN_GRS_TRH) VALUES ('104','BEYAZ PEYNİR','50', 'SÜT', TO_DATE('24/08/2017','DD/MM/YYYY'));
INSERT INTO URUNLER (URUN_NO, URUN_ADI, URUN_ADEDI, URUN_TURU, URUN_GRS_TRH) VALUES ('105','SÜT','2000', 'SÜT', TO_DATE('24/08/2017','DD/MM/YYYY'));
COMMIT;
SELECT * FROM URUNLER;

CREATE TABLE TEDARIK 
(
URUN_NO INTEGER PRIMARY KEY,
TEDARIKCI VARCHAR (50),
FOREIGN KEY (URUN_NO) REFERENCES URUNLER (URUN_NO)
); 
INSERT INTO TEDARIK (URUN_NO, TEDARIKCI) VALUES (100, 'SUCU'); COMMIT; 
SELECT * FROM TEDARIK;
 • Tabloya data eklenmesi ile ilgili koşulları gösteren trigger
 • Tablodan kayıt sildirmeyen trigger
  CREATE OR REPLACE TRIGGER TRIG_URUN
    BEFORE DELETE ON URUNLER
    FOR EACH ROW
  DECLARE
  BEGIN
    raise_application_error (-20000,'SILME_YOK : Bu tablodan kayit silemezsiniz...');
  END;
  DELETE FROM URUNLER
  WHERE URUN_NO = '100';
  

 • Tabloya data eklenmesi ile ilgili koşulları gösteren trigger
CREATE OR REPLACE TRIGGER RESTRICT_URUNLER 
BEFORE INSERT OR UPDATE OF URUN_ADEDI ON URUNLER 
FOR EACH ROW 
BEGIN 
IF (:new.URUN_ADI IN ('SU')) 
AND :new.urun_adedi > 200 THEN 
 RAISE_APPLICATION_ERROR (-20202, 
'su 200 adetten fazla satın alınamaz'); 
END IF; END;

INSERT INTO URUNLER (URUN_NO, URUN_ADI, URUN_ADEDI, URUN_TURU, URUN_GRS_TRH) VALUES ('110','SU','201', 'SIVI', TO_DATE('25/08/2017','DD/MM/YYYY'));

Triggerlar konusunda ilerleyen dönemlerde ki çalışmaları yine bu sayfadan takip edebilirsiniz. 🙂